Privacybeleid

Privacybeleid

VTV Helpt Elkander vindt het belangrijk uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VTV Helpt Elkander houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

VTV Helpt Elkander is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens hieronder.

VTV Helpt Elkander
Overschiese Kleiweg 636
3045 LP Rotterdam
info@vtvhelptelkander.nl

 

Algemene informatie omtrent privacy

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn
VTV Helpt Elkander bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Verwerking van persoonsgegevens van tuinleden

Persoonsgegevens van tuinleden worden door VTV Helpt Elkander verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de overeenkomst;
 • Communicatie over zaken die de vereniging aangaan;
 • Uitnodigingen vanuit het bestuur.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De huur- en gebruiksovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VTV Helpt Elkander de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer, zakelijk en privé;
 • E-mailadres, zakelijk en privé;
 • Nummer van wettelijk identiteitsbewijs;
 • Geboortedatum;
 • IBAN bankrekeningnummer;
 • Uittreksel van de basisregistratie.

Uw persoonsgegevens worden door VTV Helpt Elkander opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende:

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 Verwerking van persoonsgegevens van kandidaat-tuinleden

Persoonsgegevens van tuinleden worden door VTV Helpt Elkander verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking via gerichte contacten, mondeling of via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VTV Helpt Elkander de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer, zakelijk en privé;
 • E-mailadres, zakelijk en privé.

Uw persoonsgegevens worden door VTV Helpt Elkander opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende:

 • de periode dat men gezien wordt als kandidaat-tuinlid.

 

Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.