Niemand houd van regels maar het is zo handig ze te hebben wanneer er discussies ontstaan over de ongeschreven regels. Op deze pagina de belangrijkste zaken samengevoegd.

 • Statuten
 • Huishoudelijk reglement (HHR)
 • Huidige regels uit ALV's nog niet verwerkt in het HHR
 • Bodemveiligheid
 • Regels over het verbod op kappen van bomen of bosplantsoen (houtopstanden)
 • Bestemmingsplan
 • Reglement kwaliteitseisen gemeente
 • Bouweisen gemeente
vg-document-4

Statuten

Elke vereniging heeft statuten zo ook onze tuinvereniging. Deze laatste versie is van januari 2019. Hierin staat beschreven wat de rechten en plichten van de tuinleden zijn.

Huishoudelijk Reglement (HHR)

Er zijn veel factoren van invloed op het HHR van de vereniging. Een nieuw HHR is in de maak maar nog niet goedgekeurd door de ALV. Voor nu is het 'Groene boekje' van 1 januari 2003 de enige geldige bron die door de leden in een ALV is goedgekeurd.

Ongeschreven regels

Regels uit ALV nog niet in het HHR beschikbaar

Er zijn een hoop afspraken gemaakt in de ALV's die nog niet beschikbaar zijn in het HHR. Met het gevaar dat iedereen zijn eigen uitleg geeft hier de belangrijkste zaken rondom overlast

Overlast

Iedereen nodigt wel eens mensen uit op zijn of haar tuin. Dat is natuurlijk begrijpelijk wie wil er nou niet genieten van het buiten zijn op ons complex.

 • Geef uw gasten op voorhand door dat er niet gefietst of bijvoorbeeld met een scooter over de paden gereden mag worden.
 • We hebben een stalling naast het gashok waar gasten hun vervoersmiddel kunnen stallen.
 • U als tuinlid bent hier verantwoordelijk voor. Als u van plan bent een feestje te geven op de tuin kan dat in overleg met bestuur toegestaan worden.
 • Overleg ook altijd even met uw buren dat is wel zo netjes. Ondervindt u overlast van de buren spreek elkaar aan en probeer begrip te hebben voor elkaar. Wat de een als overlast ervaart kan voor de ander heel normaal zijn.
 • Probeer elkaar te begrijpen en tot een oplossing te komen. We zijn een kleine vereniging en moeten het met elkaar doen. Hoe slechter dat lukt hoe meer regels er moeten komen.

Tijdens werkbeurten

 • Uitzonderingen overlast tijdens werkbeurten Tijdens de werkbeurten en voor de duur daarvan (10:00 tot 13:00) mag er wel "herrie" gemaakt worden. Met herrie wordt bedoeld het gebruik van zware elektrische/motor apparaten zoals bijvoorbeeld cirkelzagen, bosmaaiers, kettingzagen, hoge druk reinigers, enz.
 • U kunt zelf prima inschatten wat voor apparaten overlast veroorzaken. Er mag vanaf 1 mei geen  herrie" meer op de tuin gemaakt worden. Deze periode duurt tot 31/8. In het nieuwe HHR zal hier aandacht aan besteed worden.
 • De werkbeurten zijn in principe om de twee weken. Plan eventuele werkzaamheden daaromheen. Als er noodzakelijke aanpassingen aan bijvoorbeeld een tuinhuis gedaan moeten kunt u hiervoor dispensatie aanvragen bij het bestuur.
 • Het bestuur zal de tuinleden op de hoogte brengen wie deze dispensatie heeft gekregen en voor welke periode.

 

scheppen

Bodemveiligheid

In 2019 is er een bodemonderzoek gedaan op de vereniging om de aanwezigheid van lood op te sporen. Inmiddels zijn de resultaten bekend en er is op ons complex sprake van een matige hoeveelheid lood.
Met name voor kinderen van 0 tot 6 jaar is lood schadelijk. Met het nemen van een aantal voorzorgmaatregelen en gedragsregels kunt u veilig op uw tuin blijven tuinieren.

Bomen kappen

De regels over het verbod op kappen van bomen of bosplantsoen (houtopstanden) vindt u in artikel 4.10 en 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV).

U heeft een omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden nodig voor het kappen of verplanten van één of meer bomen wanneer de stamomtrek 50 cm of meer is. U meet de stamomtrek in centimeters op 1,30 meter vanaf de grond. Bij meerstammigheid meet u de omtrek van de dikste stam.

Meer informatie  kunt u hier vinden.
Uiteindelijk moet u de vergunning aanvragen bij www.omgevingsloket.nl. U heeft hier uw DIGID gegevens voor nodig.

In de onderstaande situaties krijg je vaak geen kapvergunning:

 • Je wilt een monumentale boom kappen
 • Je wilt de boom kappen vanwege overlast, zoals vogels, vallend blad of bladluis

Komt u hier niet helemaal uit dan kunt u tijdens het inloopspreekuur hulp vragen aan het bestuur.

bomen-kappen

Kwaliteitseisen gemeente 

De gemeente algemene kwaliteitseisen samengesteld waar ieder tuinlid zich aan moet houden. Lees dit goed door en neem dit ter harte.

 • De volkstuinen op het volkstuinpark dienen uitsluitend in gebruik te worden gegeven aan leden van de tuinvereniging.
 • Door de inschrijving als lid worden leden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en zich daar ook aan te houden.
 • De leden dienen natuurlijke personen te zijn aan wie een tuin in gebruik is gegeven.
 • Een lid kan afkomstig zijn uit de regio Rotterdam, uitsluitend en alleen indien er geen enkele gegadigde voor een tuin gevonden kan worden afkomstig uit Rotterdam, en dus sprake is van -dreigende- leegstand.

BEBOUWINGSNORMEN EN -VOORWAARDEN (CONFORM HET BESTEMMINGSPLAN):

Op een volkstuinperceel mag niet gebouwd worden, tenzij voor het bouwwerk (waaronder in ieder geval een tuinhuis, kweekkas, schuurtje en andere bouwwerken) een omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam verkregen én voldaan is aan de statuten en reglementen van de vereniging op basis waarvan schriftelijke toestemming van het verenigingsbestuur is verkregen. Het bouwwerk dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen, zoals vermeld in de bouwverordening, het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

GEDRAGSREGELS LEDEN:

Leden:

 • dienen zich te houden aan voorschriften van de gemeente;
 • dienen zich te houden aan statuten en reglementen van de vereniging;
 • dienen zich tegenover bestuurs- en andere kaderleden, andere leden en bezoekers van het tuinenpark te onthouden van elke vorm van gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale en/of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen dan wel als discriminerend of racistisch wordt ervaren. Leden onthouden zich tevens van verbaal en fysiek geweld en/of van bedreigingen;
 • zijn verantwoordelijk voor hun gasten en dragen er zorg voor dat hun gasten zich correct gedragen en geen overlast veroorzaken of zich gedragen op een wijze waar anderen aanstoot aan kunnen nemen;
 • dienen zich netjes en fatsoenlijk te gedragen en veroorzaken geen overlast of schade van welke aard dan ook (zoals door geluid, stof, stank, rook, enz.);
 • gaan zorgvuldig om met het milieu, voeren geen grondspecie af, dumpen of verbranden geen afval, lozen geen vuil, lozen geen olieproducten of chemicaliën in bodem of grondwater;
 • gebruiken het tuinhuisje uitsluiten zelf als lid en stellen het huisje niet aan derden ter beschikking;
 • onderhouden de tuin regelmatig en goed;
 • nemen voorschriften nutsbedrijven in acht;
 • dragen er zorg voor dat het tuinhuisje niet voor samenscholingen, feesten e.d. gebruikt wordt.

HET IS VERBODEN:

 • het tuinhuisje te bewonen.
 • gewassen te verbouwen met het doel om geestverruimende middelen te fabriceren;
 • op de tuin of het volkstuinpark politiek of geloof – welk dan ook – op indringende wijze uit te dragen;
 • auto’s, andere motorvoertuigen, aanhangers, caravans en soortgelijker voertuigen op het volkstuinpark te plaatsen en/of te stallen.

Leden dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften van de gemeente Rotterdam of een andere overheid, waaronder de van toepassing zijnde bepalingen van de:

a. Bouwverordening; b. Milieuvoorschriften;
c. Algemene plaatselijke verordening (APV).

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Franciscus" is onze vereniging van toepassing. Met name de Artikel 13 Recreatie - Volkstuin is interessant. Daarin staat exact beschreven wat u mag bouwen op de tuin en aan welke maten dit moet voldoen. Voor elke verbouwing of aanpassing van het tuinhuis moet een vergunning aangevraagd worden door de eigenaar van de tuin. Ook voor het plaatsen van een berging moet een vergunning aangevraagd worden. Dit kan gedaan worden bij het "Digitale Gemeente loket". Het bestuur kan u daarmee op weg helpen.

Het is tijdens het seizoen (01/05 - 31/08) niet toegestaan om aanpassingen aan gebouwen uit te voeren of nieuwe gebouwen neer te zetten waarbij gebruik gemaakt moet worden van elektrische gereedschappen. In uitzonderlijke situaties kan hier van afgeweken worden maar alleen in overleg met het bestuur.

Ga naar de site met het volledige bestemmingplan

Bouwvoorschriften

Indien u wil bouwen en/of verbouwen op uw tuin zijn daar regels aan verbonden. De gemeente is bezig om daar nieuwe regels voor op te stellen maar tot die tijd gelden de volgende bepalingen.
Voordat u begint te bouwen en/of verbouwen kunt  moet u toestemming aan het bestuur vragen. Hiervoor moet u dit formulier invullen en in de bijbehorende stukken inleveren. Na toetsing door het bestuur krijgt u toestemming om een vergunning aan te vragen. Hierbij helpt het bestuur u op weg.
ecbf1913-40c7-4364-8da1-dc4198a88964

Uitgelicht maten en bepalingen

Opsomming belangrijkste maten en gegevens uit de hiervoor genoemde bouwvoorschriften.

Tuinhuis

 • 25m2 max Overstek niet meer dan 0,30 cm
 • 1 bouwlaag Nok max 3,50 Plat dak max 2,85
 • 5,00 m tussen tuinhuisjes.

Kweekkas

 • max 12 m2
 • Niet hoger dan 2,50

Broeibak

 • max 8 m2
 • Niet hoger dan 0,60

Schuurtje

 • max 5,00 m2 vloeroppervlakte. Geen langere zijde dan 2,50 m

Gereedschapskist

 • max 3,00x0,70x0,70 cm

Met inachtneming dat de vaste bebouwing volkstuinhuisje, blokhut, kweekkas, broeibak bergloodsje of gereedschapskist. mogen niet meer bedragen dan 20 % van het totale tuinoppervlak met een maximum van 45.00 m2.

Verharding mag niet meer dan 15% van het totale oppervlak bedragen.

Voor het plaatsen van bovengenoemde zaken is voor elke bouwsel apart een vergunning vereist (muv de gereedschapskist). Het bestuur helpt u met aanvragen. Ook bij een verbouwing waarbij het aanzicht van één van de gevels veranderd moet eenbouwaanvraag ingediend worden.

Indien in een volkstuinhuisje/ blokhut verschillende ruimten worden afgescheiden, moeten de afmetingen van deze ruimten ten minste bedragen:

 1. van een kamer (woonkeuken) ten minste 3,55 x 2,80
 2. van een privaat 1,00 x 0,80
 3. van een keuken 1,60 x 1,10
 4. van een douche 1,00 x 0,80

van een gecombineerde privaat en doucheruimte 1,70 X 1,00 m.

Luifel

 • max 2,40 diep
 • Niet icm met Serre
 • Afstand erfgrens minimaal 2,50m

Serre

 • max 2,40 m diep
 • boven borstwering doorzichtig materiaal
 • Niet icm met Luifel
 • Afstand erfgrens minimaal 2,50m

Beschoeing

 • 80 cm diep vrijhouden

Tuinmuurtjes

 • niet hoger dan 80cm
 • Niet als erfafscheiding

Schutting/Schermen

 • Niet hoger dan 180cm.
 • Max 2 schermen en niet voorbij de voorzijde van het tuinhuisje
 • Afstand erfgrens minimaal 0,50