De zes aandachtsgebieden

VTV Helpt Elkander is een actieve volkstuin vereniging met een lange historie waar leden van diverse leeftijden en achtergronden tuinieren en genieten van een stukje stadsnatuur en samenwerken om dat te onderhouden, met aandacht en zorg voor biodiversiteit, welzijn en een gezonde en leefbare wijk/stad.

 

1. Bestuur

Een sterk bestuur dat werkt vanuit een gedeelde visie en met een duidelijke strategie op basis van gestelde beleidsdoelen

2. Communicatie

Partner in beleid en ontwikkeling rond de betekenis van volkstuinen in de vormgeving van een gezonde en leefbare stad

3. Groen

Een volkstuincomplex waar natuur en behoud van biodiversiteit centraal staan

4. Financien

Een gezonde financiële situatie met ruimte voor buffervorming

6. Vereniging

Een actieve volkstuin vereniging waar leden elkaar ontmoeten, kennis delen en bijdragen aan onderhoud en behoud van het complex

5. Extern

Heldere en transparante communicatie met interne en externe betrokkenen

Doelen

Beleidsdoelen

 • heldere besluitvorming en verslaglegging vergaderingen
 • optimale samenwerking bestuursleden
 • transparant beleid en spreken met één mond
 • elk bestuurslid is aanspreekpunt/ coördinator voor specifieke commissie of ander werk gebied binnen de vereniging
 • archief van bestuur/vereniging op orde houden
 • positieve betrokkenheid leden bij algemene ledenvergadering stimuleren
 • actieve rol van leden binnen de organisatie stimuleren
 • verkiezingen reglement aanpassen
 • statuten, HHR in lijn brengen met nieuwe wetgeving WBTR (Wet op Beleid en Toezicht Rechtspersonen)
 • handhaving en veiligheid bevorderen door zoveel mogelijk werken volgens de regels en voorschriften bij aanvragen vergunningen door leden en/of problematische situaties
 • instellen van een continuïteitscommissie n.a.v. wettelijke regelingen WBTR

Communicatieve doelen

 • leden helder informeren over bestuursbesluiten en maatregelen
 • beleidsplannen delen met de leden
 • leden meenemen in ontwikkeling van beleid
 • diverse communicatiemiddelen inzetten om leden te activeren, kennis/ervaring te delen, elkaar te ontmoeten, verbinding te bevorderen
 • relatie met collega besturen en volkstuinverenigingen onderhouden
 • op de hoogte zijn wat er in wijk/stad speelt en invloed heeft op volkstuinen

Groene doelen

 • tuinieren op basis van ‘do not harm’ principe (geen gif)
 • variatie flora en fauna bevorderen, stimuleren inheemse beplanting
 • tuinders faciliteren  ervaring en kennis te delen met elkaar en externe belangstellenden
 • (ecologisch) tuinieren stimuleren als bijdrage aan fysiek en mentaal welzijn
 • duurzaam gebruik elektra, voeding, materialen (circulair) etc. stimuleren
 • als vereniging zelf groen en afvalverwerking organiseren
 • (groen blijft op het complex, stimuleren / faciliteren composteren)
 • bij afvalverwerking zoveel mogelijk hergebruik stimuleren
 • bijdragen aan betere waterberging

Financiele doelen

 • jaarhuur betaalbaar houden voor ieder lid
 • huur particuliere en gemeentegrond gelijk houden
 • financiële achterstanden wegwerken
 • buffer vormen voor onvoorziene uitgaven
 • voorraden winkel en kantine op peil houden
 • beheersing verkoop prijs huisjes

Externe doelen

 • contact met de wijk bevorderen
 • samenwerking met Bike park bevorderen
 • samenwerking met Rotterdamse volkstuinen bevorderen
 • samenwerken met gemeentelijke instanties, politie, brandweer, GGD om handhaving en veiligheid te bevorderen

Verenigingsdoelen

 • Betrokken en actieve leden
 • ontmoeting en verbinding stimuleren

Lid Rotterdamse Volkstuinen

Als lid van het platform volgens we tevens de opgestelde visie.

sprv-logo